Hoppa direkt till innehåll
dittnat

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter utifrån Dataskyddsförordningen (GDPR). Här finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter

För att fullgöra våra åtaganden mot dig som kund behöver vi registrera och behandla olika personuppgifter om dig. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn, adress och kontaktuppgifter. Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för att fullgöra avtalet, eller så länge lagstiftningen kräver det. I vissa fall om det t.ex. inte längre finns något behov eller lagkrav av att behandla personuppgifterna i våra verksamheter kan du begära att få dina personuppgifter raderade.

Samtycke

När du ingår avtal om anslutning med Sollefteå stadsnät lämnar du ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Personuppgifterna används av Sollefteå stadsnät och, av stadsnätet anlitade, entreprenörer för administration av utbyggnad och underhåll av Sollefteå stadsnäts fibernät, fakturering samt upprätthållande av de tjänster som levereras i nätet. Samtycket innefattar även att personuppgifter får användas i marknadsförings- och informationsdelgivningsändamål och av såväl Sollefteå stadsnät som de tjänsteleverantörer och entreprenörer som Sollefteå stadsnät står i förbindelse med. Du kan i vissa fall ha rätt att ångra dig och ta tillbaka godkännandet/samtycket.

Dina rättigheter

Vår verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen vilket gör det möjligt för dig att begära ut de uppgifter som Sollefteå stadsnät lagrar om dig. Innan sådan utlämning sker görs det en sekretessprövning. Du kan även begära rättelse av felaktiga personuppgifter, invända mot vår behandling eller begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Vi vill dock förtydliga att de personuppgifter vi lagrar handlar om uppgifter som krävs för att våra leverantörer ska kunna leverera tjänster till dig. Har du invändningar som kan beröra detta kan följden bli att dina stadsnätstjänster inte fungerar som de ska.
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter brister på något sätt har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Dataskyddsombud

Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler. Sollefteå kommun har utsett ett dataskyddsombud som granskar att reglerna för Dataskyddsförordningen följs.